Camp Odayin – Hmong

Camp Odayin siv zog ua kom muab tau ib txoj kev kaj huv, lomzem, thiab kom tsis txhob muaj kev saib tsis taus rau cov menyuam uas muaj mob hauv lub plawv mus pw ua si tom hav zoov. Peb tsis cais cov menyuam ntawd txog kev muaj nyiaj muaj txiaj los yog kev muaj noj muaj haus npaum li cas. Peb lub chaw pw hav zoov muab tau lub zoo caij nyoog rau cov menyuam mus ua kom lawv muaj cuab kav, muaj kev tsis yuav pab, xyaum kev taw tes ua neej, thiab ntsib lwm cov neeg hluas uas muaj kev txhawj xeeb txog kev mob kev nkees, kev nyuaj siab, thiab kev zej zos ib yam li lawv.

Camp Odayin ua hauj lwm rau txhua tus neeg tsis cais leej twg los ntawm haiv neeg, xim nqaij tawv, cov lus ntseeg ntawm ib txoj kev ntseeg ntuj, kev ntseeg ntuj, lub teb chaw yug, poj niam lost xiv neej, los yog txoj kev khwv noj khwv haus.

Camp Odayin muab ib txoj kev mus nyob thiab pw tom hav zoov thaum lub caij sov (summer) rau cov neeg hluas uas muaj mob ntawm lub plawv. Cov hluas ntawd yuav pom cov kev ua ub no tom hav zoov, kev ua si kis las, thiab kev tsim ub tsim no nyob rau hauv ib lub chaw pw hav zoov uas yuav kaj huv thiab muaj cov neeg paub txog kev mob plawv saib xyuas. Camp Odayin yog tib lub chaw pw hav zoov nyob rau hauv Midwest (nruab nrab teb chaws Asmesliska) uas yog rau cov menyuam uas muaj mob hauv lub plawv xwb. Ntau ntau tus ntawm cov neeg hluas nov mus pw ua si tom cov chaw hav zoov tsis tau vim lawv muaj mob los yog muaj kev tshwj xeeb uas lawv yuav tsum tau saibxyuas kom zoo.

Camp Odayin yog ib lub koom haum tsis khwv nyiaj uas muaj siab hlo tiag tiag los ua kom tau ib lub chaw nyob pw hav zoov rau cov neeg hluas tshwj xeeb nov. Peb muaj mus nyob pw ua si ob zaug uas yog ib zaug 5-hnub rau pem qaum Minnesota rau cov menyuam muaj noob nyoog 8-17 xyoo thiab ib hnub ua si hauv St. Paul rau cov menyuam muaj noob nyoog 6-7 xyoo. Peb 50 tus neeg ua hauj lwm nrog rau peb tus Executive Director (Tus Saibxyuas Loj, Assistant Director (Tus uas PabTus Saibxyuas Loj), Program Director (Tus Saibxyuas Kev Ua Si Ub No), Medical Director (Tus Saibxyuas Kev Mob), Nursing Director (Tus Saibxyuas Kev Tu Mob), pediatric cardiologists (cov kws tshuaj kho mob rau menyuam mob plawv), cardiac nurses (cov tub ntxhais tu mob rau cov neeg mob plawv) thiab cov neeg uas keej tawm tswv yim pab – yeej yog cov neeg uas pom zoo los pab dawb TAS NRHO!

Nyob hauv Camp Odayin, peb siv zog ua kom rho tawm tau ob yam kev thaiv ntawm lub cev thiab ntawm nyiaj txiag uas yuav thaiv tau ib tus menyuam mob plawv twg kom nws mus koom ua si tsis tau txog txoj kev nyob pw hav zoov lom zem nov. Tib qhov nqi rau ib tus neeg uas yuav mus koom yog ib qhov $25 nqi cuv npe xwb.

Cov neeg uas tso ntawv thov mus Camp Odayin yuav tsum muaj ib yam kev txhawj xeeb loj txog kev mob plawv, yuav tsum muaj kev totaub nyob sib ncag los yog ze rau ntawm nws lub noob nyoog, thiab hais tau lus Askiv (English) nrog lwm tus sib tham. Tsis muaj chaw ntau, yog li ntawd cov ntawv uas xub xub tso thov yuav xub xub raug coj mus saibxyuas. Lub Camp Office (Hoobkas ntawm lub chaw nyob pw hav zoov) mam li hais rau cov tsev neeg paub saib lawv puas raug txais.

Yog koj muaj siab xav tso ntawv thov mus tom Camp Odayin thov luam tawm ib daim ntawv Camper Application (Tus Neeg Pw Hav Zoov Daim Ntawv Tso Thov) uas nyob hauv qab “Camper Registration”. Lub Camp Office (Hoobkas ntawm lub chaw nyob pw hav zoov) tsuas yog txais tau cov ntawv tso thov uas yog sau ntawv Askiv (English) xwb. Yog koj muaj lus nug dab tsi ntxiv thov nug Camp Odayin ntawm 651-351-9185. Thaum hu tuaj rau Camp Odayin thov kom ib tus neeg uas txawj hais lus Askiv hu tuaj.

Ua tsaug rau koj txoj kev txaus siab txog Camp Odayin!

Translate ยป